6/09/2011

ความหมายของการตีความ

ความหมายของการตีความ

คำว่า ตีความตามพจนานุกรมเป็นคำกริยา หมายความว่าชี้หรือกำหนดความหมาย ให้ความหมายหรืออธิบาย ใช้หรือปรับให้เข้าใจเจตนา และความมุ่งหมายเพื่อความถูกต้อง

ความหมายดังกล่าวเป็นความหมายทั่วไปตามหลักภาษาศาสตร์มีถึงสามความหมาย

หากเป็นความหมายเฉพาะหรือตามหลักนิติศาสตร์แล้ว ตีความหมายความว่าวิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรมสัญญา หรือเอกสารอื่น ๆ ที่มีปัญหาสงสัยหรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้น ๆ เช่น ตีความกฎหมาย

ดังนั้น การตีความกฎหมายจึงหมายความว่า การวิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมายที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้น ๆ

นักกฎหมายบางท่าน คือ ดร.คณิต ณ นคร อธิบาย คำว่าการตีความกฎหมายหมายถึง การทำความเข้าใจความหมายในทางของตัวบทกฎหมาย

อีกคำหนึ่งที่ใกล้เคียงกับตีความคือแปลความ

แปลหมายความว่า ถ่ายความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง ทำให้เข้าใจความหมาย

ดังนั้นแปลความ คือ ทำให้เข้าใจความหมายของถ้อยคำหรือข้อความนั้น

ตีความจึงแตกต่างกับแปลความคือ แปลความเป็นการกระทำตรงไปตรงมาไม่ต้องขบคิดค้นหาอะไรเลย[1] นั่นคือแปลตรงไปตรงมาไม่ยุ่งยาก แต่ตีความต้องค้นหาเหตุผลและความหมายที่แท้จริง สรุปว่าตีความยุ่งยากลำบากกว่าแปลความ ดังนั้นตีความจึงไม่ใช่แปลความ

การตีความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย มี 3 ประเภท คือ

1. การตีความกฎหมาย ตามมาตรา 4 วรรคแรก บัญญัติว่า กฎหมายนั้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใด ๆ แห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้น ๆ

2. การตีความการแสดงเจตนา ตามมาตรา 171 บัญญัติว่า ในการตีความการแสดงเจตนานั้น ให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษร

3. การตีความสัญญา ตามมาตรา 368 บัญญัติว่า สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย

ตำรานี้ผู้เขียนอธิบายเฉพาะการตีความกฎหมายเท่านั้น ไม่รวมถึงการตีความการแสดงเจตนาและการตีความสัญญา ทั้งนี้เพราะหลักการตีความแต่ละประเภทอาศัยหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน

การตีความกฎหมายจัดอยู่ในกระบวนวิชา หลักทั่วไปในกฎหมายแพ่ง แต่การตีความการแสดงเจตนาจัดอยู่ในวิชากฎหมายนิติกรรม ส่วนการตีความสัญญาอยู่ในวิชากฎหมายว่าด้วยสัญญาที่รวมอยู่ในวิชาเดียวกัน คือ กฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา

ในประเทศอังกฤษไม่มีกฎหมายนิติกรรมมีแต่กฎหมายว่าด้วยสัญญา เพราะอังกฤษเป็นประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของระบบกฎหมายคอมมอน ลอว์ แต่นิติกรรมเป็นกฎหมายที่มีอยู่ในระบบกฎหมายซีวิล ลอว์ เช่น ประเทศเยอรมัน[1]สมยศ เชื้อไทย, กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป, พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ประกายพรึก, 2534.Knowledge:Life Insurance

No comments:

Post a Comment

Search for content in this blog.

Life Insurance