6/09/2011

ประเภทของการประกันชีวิต การประกันชีวิตมีหลายประเภท หลายแบบ ศึกษาและทำความเข้าใจได้ที่นี่ การประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance

ประเภทของการประกันชีวิต

การประกันชีวิตมีหลายประเภท หลายแบบ ศึกษาและทำความเข้าใจได้ที่นี่
การประกันชีวิตโดยพื้นฐานแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1.
ประเภทสามัญ (Ordinary Life Insurance)
2.
ประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Life Insurance)
3.
ประเภทกลุ่มหรือการประกันชีวิตหมู่ (Group Life Insurance)

ประเภทสามัญ
1.
รับประกันชีวิตรายบุคคล
2.
ให้ความคุ้มครองและออมทรัพย์
3.
เหมาะกับผู้มีรายได้ปานกลาง/สูง
4.
ตรวจสุขภาพหรือไม่ตรวจขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัท
5.
ชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี ราย 6 เดือน หรือราย 3 เดือน
6.
มีระยะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน 30 วัน
7.
อัตราเบี้ยประกันสูง
8.
ซื้อสัญญาแนบท้ายฯ ได้
9.
ไม่มีระยะเวลารอคอย

ประเภทอุตสาหกรรม
1.
รับประกันชีวิตรายบุคคล
2.
ให้ความคุ้มครองและออมทรัพย์
3.
เหมาะกับผู้มีรายได้น้อย
4.
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
5.
ชำระเบี้ยประกันเป็นรายเดือน
6.
มีระยะผ่อนผันการชำระเบี้ยประกัน 60 วัน
7.
อัตราเบี้ยประกันต่ำกว่าประเภทสามัญ
8.
ซื้อสัญญาแนบท้ายฯ ไม่ได้
9.
มีระยะเวลารอคอย

ประเภทกลุ่ม
1.
รับประกันกลุ่มคนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปภายใต้กรมธรรม์ฉบับเดียว นายจ้าง คือ คู่สัญญากับบริษัทประกัน บริษัทจะออกใบรับรองให้ผู้เอาประกันแต่ละคน
2.
ให้ความคุ้มครอง
3.
เหมาะกับลูกจ้างที่ทำงานในองค์กรเดียวกัน
4.
โดยทั่วไปไม่มีการตรวจสุขภาพ
5.
ชำระเบี้ยประกันปีต่อปีโดยนายจ้างหรือนายจ้างและลูกจ้างร่วมกันชำระ
6.
ไม่มีระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยเพราะเป็นสัญญาปีต่อปี
7.
อัตราเบี้ยประกันต่ำกว่าการประกันชีวิตประเภทอื่น โดยคิดตามอายุเฉลี่ยของผู้เอาประกันทั้งหมด และสามารถปรับใหม่ ในปีต่อไปโดยอาศัยประสบการณ์การรับประกันในปีที่ผ่านมา อาจมีการคืนเบี้ยฯ ตามประสบการณ์ เพื่อให้อัตราเบี้ยประกัน มีความเหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันแต่ละกลุ่ม
8.
ซื้อสัญญาแนบท้ายฯ ได้
9.
ไม่มีระยะเวลารอคอย

**ระยะเวลารอคอย : ถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตในระยะเวลารอคอย บริษัทจะรับผิดเพียงคืนเบี้ยประกันให้เท่านั้นKnowledge:Life Insurance

No comments:

Post a Comment

Search for content in this blog.

Life Insurance