7/19/2011

life insurance companies

.
.

โครงการ

สัมมนาผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ครั้งที่ 11

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2552

โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

********************

หลักการและเหตุผล

การสาธารณสุข การรักษาสุขภาพของประชาชนและการใช้ชีวิตหลังเกษียณนั้น เป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งที่รัฐบาลทุกรัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีสุขภาพแข็งแรงสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับสถานพยาบาลให้การดูแลรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ และเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

สมาคมประกันชีวิตไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีหลักประกันสุขภาพและรู้จักเก็บออมเงินไว้ใช้ในชีวิตหลังเกษียณ โดยปัจจุบันมีผู้เอาประกันชีวิตบางส่วนได้ซื้อ ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและได้ทำประกันชีวิตที่มุ่งเน้นการใช้ชีวิตหลังเกษียณ นอกจากนี้ธุรกิจประกันชีวิตสนับสนุนให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อให้เป็นทางเลือกในการใช้ชีวิตยามเกษียณของประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ต้องพึ่งสวัสดิการจากทางภาครัฐ โดยการประกันรายได้หลังเกษียณนั้นมีอยู่ 3 แบบ ตามทีมาของ World Bank คือ 1.ระบบประกันสังคม 2.ระบบการออมแบบผูกพันโดยบังคับ เช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญ และ 3.ระบบการออมแบบผูกพันโดยสมัครใจ ซึ่งในแบบที่ 3 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญจะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ใส่ใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยไม่ต้องพึ่งสวัสดิการของภาครัฐ เพื่อภาครัฐจะได้นำเงินดังกล่าวไปช่วยประชาชนรากหญ้าที่ไม่มีความสามารถอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ สมาคมประกันชีวิตไทยจึงได้จัดงานสัมมนาผู้สื่อข่าวครั้งที่ 11 ขึ้น ในหัวข้อ ทางเลือกหลักประกันความมั่นคง เพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นใจขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค ผู้ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ และสื่อมวลชน ในการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพและการออมเงินหลังเกษียณให้เป็นไปตามความต้องการและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างผู้บริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน รวมทั้งเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณกุศลโดยจะร่วมกันมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและยากจนอีกด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิต ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค ผู้ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณของประเทศ และสื่อมวลชน ในการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพและการออมเงินหลังเกษียณให้เป็นไปตามความต้องการและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง

2. เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างผู้บริหารของภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน

3. เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณกุศลโดยจะร่วมกันมอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนการสอนพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนและยากจน

กลุ่มเป้าหมาย

1. สื่อมวลชนสายประกันชีวิตและสายเศรษฐกิจ

2. ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

3. ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต

4. ผู้บริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

สัมมนาในหัวข้อ

การสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นใจ

วิทยากร

1. รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ในหัวข้อ การส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเกษียณอายุและการประกันสุขภาพ

2. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ในหัวข้อ มาตรการในการส่งเสริมผู้มีรายได้เก็บออมเงินและใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลตนเองลดภาระ งบประมาณของภาครัฐ

3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ในหัวข้อ งบประมาณค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของประชาชนทุกสาขา อาชีพสูงเป็นทวีคูณสม่ำเสมอ

4. อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย

ในหัวข้อ การเกิดผลิตภัณฑ์ให้บริการเพื่อรองรับการเกษียณอายุ และการประกันสุขภาพเป็น ทางเลือกการสร้างหลักประกันความมั่นคง เพื่อการดำรงชีวิตที่มั่นใจ

ผู้ดำเนินรายการ

สื่อมวลชน

ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประมาณ 140 คน

- ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

- ผู้บริหารสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

- ผู้บริหารบริษัทประกันชีวิต

- นักข่าวสายประกัน และสายเศรษฐกิจ

- คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สมาคมประกันชีวิตไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถนำข้อคิดเห็นของภาครัฐและภาคเอกชนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและการออมเงินหลังเกษียณให้มีประโยชน์และเอื้อต่อความต้องการของประชาชนมากขึ้น

2. ผู้บริหาร และสื่อมวลชน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพิ่มมากขึ้น

3. ผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมการกุศล เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน

*******************************

กำหนดการ

โครงการ สัมมนาผู้สื่อข่าว ครั้งที่ 11

วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2552

โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี

Fวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552

13.00 - พบกันที่ฝั่งตรงข้ามกับสถานีตำรวจลุมพินี

13.30 - ออกเดินทางโดยรถบัส

13.30 – 16.00 . - เดินทางถึงโรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ท แอนด์สปา

16.00 – 16.30 น. - ลงทะเบียนเข้าห้องพัก

16.30 - 18.00 น. สันทนาการริมชายหาดระหว่างสื่อมวลชนและผู้บริหาร

19.00 -24.00 น. - งานเลี้ยงสังสรรค์ ริมสระว่ายน้ำ ชั้น 4

F วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2552

08.30-09.00 น. - ลงทะเบียน เพชรชมพู

09.00-09.15 น. - กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ โดย คุณพีระพงศ์ อุ่นจิตต์ กรรมการประจำคณะฯ

09.15-09.30 น. - กล่าวเปิดการสัมมนา โดย นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย

09.30-11.30 น. - เสวนาหัวข้อ ทางเลือกหลักประกันความมั่นคง เพื่อก
.
.
.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

No comments:

Post a Comment

Search for content in this blog.

Life Insurance