7/19/2011

"Knowledge Insurance"

การประกันภัย นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการบริหารการเงินของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ เพราะเป็นวิธีที่ทำให้คุณสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่ คาดฝัน ที่อาจเกิดต่อตัวคุณหรือทรัพย์สินของคุณได้ทุกเมื่อ
โดยบริษัทที่คุณทำประกันภัยไว้จะทดแทนค่าเสียหายให้ตามวงเงินที่ระบุไว้ใน กรมธรรม์
การประกันภัยมิได้เป็นการทำให้อุบัติเหตหรือความเสี่ยงหายไป แต่การประกันภัย
จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านการเงินตลอดจน
การดำเนินการต่างๆ อันเนื่องมาจากความเสียหายนั้น ดังนั้นในการสร้างความมั่นคง
ทางการเงินให้แก่คุณและครอบครัว การประกันภัยจึงมีประโยชน์อย่างมาก
และเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด

การประกันภัยรถยนต์
ไม่ มีใครสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า แต่ทุกครั้งที่คุณขับรถ คุณสามารถอุ่นใจได้
เพราะรู้ว่าตลอดเส้นทางของการใช้รถ ทั้งชีวิต และทรัพย์สินอันมีค่าของท่าน
จะได้รับความคุ้มครองจากการทำประกันภัยรถยนต์
ประกันภัยรถยนต์

การประกันภัย พ.ร.บ.
การประกันภัยรถยนต์ – ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) กฏหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคัน
ที่จดทะเบียนกับการขนส่งทางบกจะต้องมีการประกันตาม พ.ร.บ.
การประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) นี้ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถ
ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย
รวมไปถึงทายาทของผู้ประสบภัยข้างต้น ในกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิต


ประกันอัคคีภัยประกันอัคคีภัย
การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่มีบทบาท รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งต่อมวลมนุษย์โดยส่วนรวมและ บุคคล การประกันอัคคีภัย คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก เช่น ประกันอัคคีภัย สำหรับที่อยู่อาศัย สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งสต็อกสินค้า และเครื่องจักร
"ประกันอัคคีภัย" จะทำให้ท่านได้รับความคุ้มครองความสูญเสีย หรือ เสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้ ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่ง ในการเพิ่มความอุ่นใจ และทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน


การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง
การประกันการขนส่งสินค้าทางทะเล
หมายถึง การประกันเพื่อคุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินที่ขนส่งระหว่างประเทศจากผู้ขายในประเทศหนึ่งไปยังผู้ซื้อในอีกประเทศหนึ่งโดยทางเรือเดินสมุทร เครื่องบินพาณิชย์ หรือทางพัสดุไปรษณีย์ จากอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เรือถูกไฟไหม้ เรือคว่ำ เรือจม ความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้าขึ้น หรือขนลงจากเรือ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า ในบางครั้งอาจมีการขยายความคุ้มครองในขณะทำสัญญา ให้ความคุ้มครองถึงความเสียหาย ขณะลำเลียงสินค้าทางรถยนต์ หรือรถไฟ เป็นต้น เป็นการประกันภัยความเสียหายของตัวเรือ และสินค้าที่บรรทุกในยานพาหนะต่างๆ ที่ทำการขนส่งระหว่างประเทศ และภายในประเทศ
การประกันชนิดนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันเบ็ดเตล็ด เป็นประเภทหนึ่งของการประกันวินาศภัย โดยให้ความคุ้มครอง
ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง
ของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง กรมธรรม์ประกันรถยนต์
และกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่เป็นที่รู้จัก กันดี ประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความเสียหาย
เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันชนิดต่างๆ เช่น

  • ประกันสุขภาพ

1. การประกันที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล
2. การประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
3. การประกันที่ให้ความคุ้มครอง ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
4. การประกัน อื่นๆ

.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

No comments:

Post a Comment

Search for content in this blog.

Life Insurance