7/19/2011

Knowledge All Insurance

ควันบุหรี่ เป็นอันตรายต่อเด็ก

· สารพิษในควันบุหรี่ สามารถผ่านทางรกในครรภ์ได้ โดยคาร์บอนมอนอกไซค์จะไปจับตัวกับเม็ดเลือดแดง ทำให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถรับออกซิเจนได้ มีผลให้ทารกในครรภ์ได้รับออกซิเจนลดลง ทำให้เกิดอาการครรภ์เป็นพิษอันมีผลให้

Ø เด็กแท้ง

Ø เด็กที่คลอดมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

Ø คลอดกำหนด

Ø เด็กจะมีปัญหาของโรคระบบทางเดินหายใจเมื่อเติบโตขึ้น

Ø มีอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคไหลตายในเด็ก หรือ Sudden Infant Death Syndrome (SIDS) สูงขึ้น

· การได้รับควันบุหรี่ของเด็ก ทำให้มีโอกาสเป็นโรคหืดเพิ่มขึ้น 2 เท่า ถ้าอยู่ในบ้านที่มีคนสูบบุหรี่อย่างน้อย 10 มวนต่อวัน

· สารพิษในควันบุหรี่สามารถสะสมในร่างกายเด็กได้ และมีผลอย่างมากต่อการเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดในอนาคต

· การได้รับควันบุหรี่จะทำให้เด็กที่มีอาการของโรคหืดอยู่แล้ว เกิดอาการหอบบ่อยขึ้น และรุนแรงขึ้น และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำขังในช่องหูส่วนกลาง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการรับรู้ และการทรงตัวของเด็กในอนาคต

· ควันบุหรี่ยังทำให้เกิดอาการระคายเคืองตา จมูกและคอรวมไปถึงปอด ทำให้เกิดอาการไอมีเสหะมาก แน่นหน้าอกและปอดมีสมรรถภาพลดลง

.
Life Insurance Knowledge:Life Insurance , private, death, employee pensions and annuities,life insurance, educational, life insurance companies

No comments:

Post a Comment

Search for content in this blog.

Life Insurance